Tầm Quan Trọng Của Kế Toán Môi Trường Với Doanh Nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh thì tối đa hóa lợi nhuận được coi là nhiệm vụ hàng đầu nhưng để làm được việc đó thì cũng cần hướng đến việc bảo vệ môi trường. Trong kinh doanh thì kế toán là một bộ phận quan trọng bởi ngành quyết định các khoản tài chính khác nhau trong doanh nghiệp, đồng thời kế toán lại xác định trên một nguồn thông tin quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định của doanh nghiệp và kiểm soát một cách chặt chẽ.

Cái Nhìn Tổng quan về kế toán môi trường

Lĩnh vực kế toán môi trường được xem là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam , được biết kế toán môi trường là do Ủy ban Bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ cung cấp tài liệu để xay dựng khuôn mẫu về Kế toán môi trường của Ủy ban phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc của Liên Đoàn quốc tế,… Kế toán môi trường ra đời dựa trên áp lực của công chúng về phong trào Bảo vệ môi trường. Chính vì thế mà kế toán môi trường xây dựng một hệ thống chính sách về môi trường quốc gia như Luật làm sạch môi trường, Luật làm sạch nước, Luật về các loài nguy hiểm, Luật tái chế và nước thải, Luật các khoản nợ của môi trường…Kế toán môi trường là việc xác định, đo lường và phân bổ chi phí môi trường kết hợp môi trường trong quyết định kinh tế, công bố thông tin cho các bên liên quan. Mục tiêu hướng đến của kinh tế môi trường là sự phát triển bền vững, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và theo đuổi các hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động bình thường, xác định lợi ích từ các hoạt động, cung cấp cách thức định lượng và hỗ trợ phương thức công bố thông tin. Để có thể hiểu rõ về kế toán môi trường nên nhìn nhận từ hai góc độ là công tác kế toán và công tác quản lý môi trường. Bộ phận kế toán hiện nay giải quyết và đảm nhận nhiều chức năng như hỗ trợ việc ra quyết định của nội bộ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm hướng tới hiệu quả hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động về môi trường cùng với đó là việc cung cấp thông tin về tất cả các loại chi phí liên quan đên môi trường. Thêm vào nữa, là việc cung cấp thông tin ra ngoài phạm vi doanh nghiệp đến các bên liên quan như các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các cơ quan quản lý môi trường, cộng đồng dân cư…

Một Số Lợi Thế Của Kế Toán Môi Trường

Thông tin mà kế toán môi trường cung cấp được rất nhiều đối tượng theo dõi, từ các đối tượng bên trong chính là nhà quan trị Doanh nghiệp đến các đối tượng bên ngoài như chính phủ, tổ chức tài chính, cộng đồng dân cư… Chính vì thế mà một bộ máy kế toán môi trường tốt thì chắc chắn mang lại rất nhiều lợi ích : Đầu tiên là việc nâng cao khả năng cạnh tranh, ví dụ khi kinh doanh nhiều sản phẩm nhưng lại gây tác động gián tiếp hay trực tiếp xấu đến môi trường thì khiến hình ảnh doanh nghiệp đó không xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người tiêu dùng. Hai là, tạo ra những lợi thế mang tính chiến lược, từ đó có khả năng tạo nên sự khác biệt trong nhận thức của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh môi trường ngày càng gia tăng như hiện nay. Ba là tiết kiệm chi phí tài chính cho doanh nghiệp. Bốn là làm hài lòng và củng cố các bên liên quan. Các cơ quan nhà quản lý và Nhà nước luôn mong muốn và đề ra nhiều giải pháp trong việc vừa phát triển kinh tế vừa đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp nếu vừa phát triển kinh tế, tối đa hóa lợi nhuận trong việc bảo vệ môi trường thì càng tạo được niềm tin tưởng từ nhiều bên liên quan.

Góp phần thay đổi nhận thức về kinh tế môi trường, để thực hiện tốt các kế toán môi trường cần đưa ra các giải pháp về một số sau đây như đầu tiên cần dưa ra các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định có liên quan đến môi trường và quản lý môi trường chặt chẽ và rõ ràng hơn nhằm tạo nên nền tảng cơ sở và hành lang pháp lý cho việc phát triển hoạt toán quản lý môi trường một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Đồng thời nhiều cơ quan có liên quan phải luôn theo sát những những thông tin mà kế toán môi trường cung cấp. Điều thứ hai là cần đưa công tác kế toán môi trường được thực hiên một cách đầy đủ, tạo nên sức ép về môi trường chặt chẽ hơn, và yêu cầu về sự thay đổi trong hệ thống hoạch toán truyền thống ở cả góc độ vĩ mô và vi mô. Điều ba là thực hiện các văn bản có hướng dẫn doanh nghiệp trong việc bóc tách và theo dõi chi phí môi trường trong chi phí sản xuất kinh doanh. Điều thứ tư là khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng nhằm thống nhất sự phân định hoạt động môi trường, qua đó sẽ đưa ra khái niệm và tiêu thức phân loại chi phí môi trường, làm căn cú ghi nhận, đo lường hoạch toán, và quản lý các chi phí này.

Mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và kế toán môi trường rất chặt chẽ với nhau, hiện đang là vấn đề thời sự được cấp bách, đồng thời cũng hết sức khó khăn và nhiều thách thức. Kế toán môi trường luôn là một công cụ hữu hiệu cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc vận dụng và phát triển kế toán môi trường trong doanh nghiệp hiện nay góp phần quản lý chi phí, gia tăng lợi nhuận hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tạo lập được bước đi vững chắc cho doanh nghiệp Việt Nam trong suốt quá trình hội nhập kinh tế.

32

No Responses

Write a response