Tầm Quan Trọng Của Kế Toán – Kiểm Toán Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Việt Nam trong nhiều năm hiện nay càng có thêm nhiều cơ hội trong việc phát triển ngành kinh tế nước nhà, bởi sự liên kết hợp tác với nhiều quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Mục tiêu đặt ra đất nước có được một nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Biến động cùng theo sự phát triển của kinh tế, hệ thống kiểm toán, kế toán Việt Nam đã và đang cải cách sâu sắc, triệt để đường tiếp cận và hòa nhập theo nguyên tắc quốc gia, thông lệ và chuẩn mực phổ biến trên thế giới. Chính vì đà phát triển của nền kinh tế chung của đất nước mà rất nhiều ngành phát triển theo, trong đó có ngành kế toán, kiểm toán – một lĩnh vực phát sinh từ kế toán, phục vụ yêu cầu của ngành kế toán cũng đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ.

Một trong những vai trò của ngành kế toán – kiểm toán là công cụ quản lý kinh tế – tài chính thuần túy, mà trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp được thừa nhận trong nền kinh tế thị trường mở cửa. Khi trở thành một lĩnh vực phục vụ, ngành kế toán, kiểm toán nhanh chóng phát triển về số lượng, quy mô các tổ chức dịch vụ, phát triển nhiều loại hình phục vụ và phạm vi cung cấp, đồng thời là chất lượng dịch vụ. Để phát triển theo đà của nền kinh tế nói chung, ngành cần phát triển theo yêu cầu của nền kinh tế và theo xu thế phát triển của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm tạo dựng và mở rộng giao lưu nghề nghiệp. Sự phát triển về cả số lượng, chất lượng và nâng cao nghiệp vụ càng khẳng định được vị trí hoạt động của nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam thông qua hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kiểm toán, tổ chức tư vấn nghề nghiệp. Trở thành một ngành dịch vụ, kế toán biết phương pháp phát triển ngành một cách căn bản, toàn diện có chọn lọc những nguyên tắc thông lệ phổ biến của quốc tế và kế toán, từng bước đổi mới cơ chế kinh tế – tài chính. Hiện nay, tổ chức kế toán – kiểm toán Việt Nam được thành lập với tính chất là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đảm nhiệm vai trò giao lưu phổ biến, thông tin và nâng cao năng lực chuyên môn cho hàng chục nghìn hội viên. Tổ chức nghề kế toán kiểm toán phát triển với mục tiêu : thành lập và phát triển bộ phận kế toán trong bất kỳ doanh nghiệp nào trên một khuôn khổ pháp lý và trình độ chuyên môn đạt được phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước, tích cực gắn kết với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Kế toán – kiểm toán một nghề dịch vụ cao cấp trong môi trường kinh tế mới. Với việc thành lập của nhiều doanh nghiệp, thiết nghĩ nên thuê dịch vụ kế toán – kiểm toán để tránh những sai sót về thuế và giấy tờ pháp luật kinh doanh nói chung, đây là một giải pháp tối ưu trong việc tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động kế toán. Hầu hết những doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây cũng là lý do các công ty kinh doanh nghiệp vụ kế toán đang đua nở trên thị trường kinh tế Việt Nam. Đảm bảo ngành kế toán – kiểm toán là ngành dịch vụ đi vào góp phần đảm bảo an ninh kinh tế thúc đẩy nền kinh tế thị trường nhà nước đã và sẽ tiếp tục ban hành những văn bản quy phạm pháp pháp luật về việc hành nghề đăng ký hành nghề và quản lý hành nghề kế toán.

Dịch vụ kế toán rất cần các quy định pháp lý và quản lý nghề nghiệp, nhằm góp phần dịch vụ kế toán có thể phát huy tốt khả năng và phát tiển theo tiêu chuẩn của nền kinh tế Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán hay các cá nhân chỉ được hành nghề kế toán khi đăng ký nghề với hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Từ các quy định và quản lý nghề kế toán, rút ra một số trách nhiệm mà kế toán viên hay doanh nghiệp kinh doanh kế toán cần thực hiện như phải tuân thủ theo sự quản lý của VAA ( là bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán và và xác nhận danh sách những người hành nghề kế toán của doanh nghiệp dịch vụ kế toán hay quản lý nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp của và chuyên môn nghiệp vụ của người hành nghề kế toán). Việc chuyển giao chức năng quản lý hành nghề kế toán của cơ quan Nhà Nước cho tổ chức hội nghề nghiệp thể hiện quyết tâm hội nhập thế giới của kế toán, kiểm toán Việt Nam. Mọi hoạt động diễn ra của ngành dịch vụ kế toán đều được do hội nghề nghiệp quản lý danh sách. Thông tư hướng dẫn đăng ký hành nghề kế toán với những quy định cụ thể về nhiệm vụ, về quyền hạn của Hội nghề nghiệp kế toán trong việc quản lý danh sách và hoạt động hành nghề kế toán lại một lần nữa. Để có thể thực hiện tốt các chức năng đưa ra của nhà nước Hội kế toán – kiểm toán phải nỗ lực quyết tâm và phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong suốt quá trình kiểm tra các báo cáo tài chính, cơ quan thuế phát hiện được những sai phạm trong hoạt động hành nghề, cập nhập thông tin liên quan để nhận được những quyền lợi hợp pháp của người hành nghề kế toán và phía các công ty, cơ sở kinh doanh có ý thức về việc được cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng thì hoạt động dịch vụ kế toán mới đi vào nề nếp và phát triển lành mạnh.

38

No Responses

Write a response